Nothing

Obchodní podmínky

 

            VOP - Všeobecné obchodní podmínky produktu vyhlídkový let balónem společnosti Fly Up Adventures s.r.o.

                                                                platné od 1.8. 2015

 

 1. Absolvování tohoto produktu je možné pouze s platnou letenkou. Platnost letenky nakoupené přímo u provozovatele FUA je 24 měsíců ode dne prodeje, vouchery podle data platnosti prodejce.
 2. Objednávkou produktu nebo jiného prodávaného zboží FUA souhlasí kupující se zpracováním a s uchováváním svých osobních údajů v potřebném rozsahu a v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Provozovatel FUA se zavazuje používat tyto údaje pouze pro vlastní evidenci a pouze v míře potřebné pro plánování a evidenci letů a že je nebude poskytovat třetím subjektům.
 3. Smluvními stranami při nákupu produktu vyhlídkového letu balónem je společnost Fly Up Adventures s.r.o. a fyzická osoba cestujícího v balónu.
 4. Procedura nákupu letenky, rezervace letu a registrace voucheru, stejně jako délka a program letu jsou zveřejněny na webových stránkách www.fly-up.cz a zakoupením letenky jsou kupujícím odsouhlaseny jak rozsah a program letu, tak i vzetí na vědomí VOP. Pasažérská místa v balónu jsou úrazově pojištěna povinným pojistným certifikátem, který je zveřejněn na webových stránkách.
 5. Procedura plánování letu a možnosti komunikace s operátorem prodeje letenek jsou popsány na webové stránce. Rozhodujícím faktorem pro provedení letu je počasí v době startu a v době letu, v době přistání a sbalení balónu. Operátor letu, letový vedoucí ( na straně provozovatele balónu ) a pilot balónu společně sledují pro každý plánovaný let na dostupných zdrojích předpovědí počasí a informují ve vhodnou dobu cestující o prognóze počasí pro provedení letu. Definitivní rozhodnutí o provedení letu je učiněno přibližně 10-24 hodin před letem, ale i později, podle okolností. Je právem provozovatele balónu a pilota balónu let z bezpečnostních důvodů let odložit, zrušit, přerušit, popřípadě zkrátit, pokud to vyžaduje bezpečnostní letová situace, bez ohledu na to, jestli je let v přípravě anebo v procesu. 
 6. Cestující je povinen se dostavit na místo srazu, popřípadě startu podle směrnic operátora včas v určenou dobu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí vyloučení z letu a propadnutí letenky. Pokud se cestující nemůže účastnit letu, je povinen to ohlásit nejméně 48 hodin před plánovaným srazem. Letenka je přenosná, cestující může za sebe určit náhradníka, avšak pouze písemnou cestou a komunikací s operátorem letů FUA. V tom případě bude být letenka použita, popřípadě bude let klienta přeplánován na jiný pro obě strany přijatelný termín.
 7. Doporučení pro oblečení a obutí jsou uvedena na webu. Cestující zejména v nevhodné obuvi ( opánky, „žabky“, dámské boty s jakýmkoli podpadkem, apod ) nebudou z bezpečnostních důvodů připuštěni k letu
 8. Cestujícími se nemohou stát těhotné ženy, lidé v pooperačním stavu, invalidé ( nositelé průkazky ZTP ) a starší osoby s omezením pohybového ústrojí, páteře a nedoléčenými zraněními. Pacienti s poruchami srdce a krevního oběhu včetně plic by se měli o svém stavu v souvislosti s letem poradit s ošetřujícím lékařem. Z přepravy jsou vyloučeni mladiství s fyzickou výškou do 130 cm, dále všechny osoby pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek. Svůj nestandartní zdravotní stav ve smyslu výše uvedeného je povinen sám cestující ohlásit pilotovi před letem.
 9. Na palubě a v okolí 30m kolem balónu a doprovodného vozidla je zakázáno kouření a používání jakéhokoli zdroje otevřeného ohně a elektrických výbojů, vzhledem k přepravě a manipulací s tekutým nebo plynným hnacím plynem na bázi PB u balónu a přepravního vozidla. Přestoupení tohoto zákazu vede k okamžitému vyloučení klienta z letu a mimoto nese takováto osoba veškerou zodpovědnost za škody vzniklé tímto způsobem. Vykonavatelem zákazů je buď provozovatel balónu anebo pilot jako subjekty zodpovídající za bezpečnost letu. Nejvyšší zodpovědnou osobou za provedení letu je pilot balónu.
 10. Přeprava jakýchkoli zavazadel a ostrých předmětů, sečných, bodných a střelných zbraní v koši balónu není z bezpečnostních důvodů povolena. Pro let balonem platí stejné bezpečnostní předpisy jako pro přepravu letadle, a to včetně možné osobní prohlídky. Fotopřístroje a kamery jsou povoleny, avšak přístroje nevhodné z důvodů nebezpečí úrazu mohou býti pilotem z letu vyloučeny. V každém případě jsou vezeny na vlastní nebezpečí dotyčného pasažéra, stejně tako je zodpovědný za zranění a škody způsobená těmito sobě nebo ostatním pasažérům, jakož i provozovateli balónu.
 11. Obecně je povoleno filmování a fotografování letu, avšak pouze pro nekomerční účely a pro osobní potřebu cestujících. Komerční filmování lze provádět pouze po dohodě a s povolením provozovatele balónu.
 12. Cestující je povinen dbát bezpečnostních opatření, se kterými jsou před letem seznámeni pilotem. V doprovodném vozidle je místo a mají právo cestovat pouze platící účastníci letu. Doprovod pasažérů může sledovat doprovodné vozidlo vlastními vozy, avšak nemá obecně přístup na vzletovou louku a kterékoli místo přistání. Je to z důvodů možného poškození porostu a terénu a dodržení nájemních podmínek těchto pozemků.
 13. Provozovatel balónu má právo z provozních důvodů najmout balón jiného provozovatele, pokud tento má potřebná legislativní povolení k provozování balónu pro přepravu osob.
 14. V případě, že během letu ( od naplnění vrchlíku a nastoupení do vyfouknutí a složení ) dojde ke škodní události nebo zranění pasažéra, je tento povinen to ohlásit okamžitě pilotovi anebo nejpozději do 15 minut po ukončení letu
 15. Letenka je přenosná podle instrukcí uvedených na webové stránce, v každém případě jen s vědomím a souhlasem operátora prodeje letenek FUA. Stornování zakoupené letenky je s poplatkem 100%. Vyloučení z letu znamená ztrátu platnosti letenky.

  

                                                                                                 Ing.J.Šmat                                                                                                                                                                                                         

                                                                                              Fly Up Adventures s.r.o.,

                                                                                                    jednatel